Shopping cart

Детските песни и тяхното влияние за развитието на децата

Влиянието на музиката изобщо, а в частност на Детските Песни върху децата е огромно. Със своето съчетание от духовни, емоционални, естетически, игрови елементи, те ги радват, обогатяват техните възприятия и представи, формират  у тях естетическо, нравствено и волево отношение към действителността, развиват техните интелектуални способности. Когато се възприемат , изпълняват и създават от самите деца,  детските песнички обогатяват музикалните им впечатления, ускоряват процеса на натрупване на музикален, речеви и социален опит, развиват и обогатяват тяхната музикална култура. Чрез песничките се изострят естетическите преживявания  на децата, формират се елементите на музикалния вкус, на оценъчно и избирателно отношение спрямо музиката. По тази причина, от гледна точка на Детската Психология, те играят съществена роля за правилното развитие на децата.

Когато е правилно организирана,  системата  на музикалното възпитание в детската градина и училището успешно разгръща активно – действените форми на общуването на децата с музиката, като също така съдейства за изграждане на траен интерес и потребност от общуване с нея. В работата по музикално възпитание следва да се спазва изискването за създаване не единствено на емоционално – познавателно  отношение спрямо музиката,  но и  да се осъществяват паралелно задачите на естетическото и умственото възпитание. Пълноценната комуникация на децата с музиката допринася за успешното развитие на тяхната сетивност, за повишаване на сензорната им култура, развива тяхното активно-слухово внимание, музикалната памет  и не на последно място обогатява детския речник. В процеса на възприемане на музикалните произведения децата започват да правят сравнения, да обобщават, да анализират и да правят изводи.

Тези процеси активно  стимулират умственото развитие на децата и имат съществено значение в процеса на тяхната подготовка за училище.

Музикалното възпитание на децата в предучилищна възраст има немалко значение и за тяхното правилно физическо  развитие. В различните музикални игри и танци се развиват и усъвършенстват основните движения, като се изпълняват в определена последователност и ритъм, а от друга страна пеенето представлява една своеобразна дихателна гимнастика. Детските Песнички също така имат значение иза моралното развитие на децата. Музикалните  произведения въздействат не по пътя на императивите, а чрез художествени образи, които създават у детето определени позитивни или негативни отношения спрямо тях, спрямо техните постъпки и спрямо мотивите, които пораждат тези постъпки. Така децата по един естествен и достъпен начин успяват да усвоят редица морални добродетели.

Музикалното изкуство и създаваният от него емоционалният фон представляват оптималните  условия за интелектуалното развитие и възпитание на децата. Музиката прави  привликателни обектите и феномените  от заобикалящата го среда, изостря детската наблюдателност, обогатява представите, задържа вниманието, събужда въображението, отключва говорната активност, активизира мисленето. Възприемането и изпълнението на музика изисква не просто да се осмисли и осъзнае музикалното съдържание, но също така поражда желание да се споделят  впечатленията, чувствата и емоциите породени от това в процеса на речевото общуване. По този начин музиката предпоставя условия, повишаващи умствената , социална и емоционалната активност на децата.

Същината на музикалното изкуство е в неговото практическо  – действено въздействие, в неговите колосални възможности за духовно усвояване и преобразуване на човека, който е част от този свят. Така че музикалното изкуство не просто изразява отношението на твореца към действителността, но е и средство за общуване между хората.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *